Izvješća

2020

2019

08.04.2019.

Obavijest uprava

2018

29.06.2018.

Održana glavna skupština HTP Korčula d.d.

Odluke glavne skupštine HTP Korčula d.d. 29.06.2018.

2017

20.02.2017.

Sukladno čl. 429 Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost o zaprimljenoj obavijesti u prilogu.

Obavijest o promijeni glasačkih prava

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2016 - 31.12.2016.

2016

24.10.2016.

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavka 2. i članka 372. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217, za odobrenje jedinstvenog prospekta uvrštenja dionica, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. listopada 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Društvu HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217, odobrava se jedinstveni prospekt uvrštenja 722.409 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 36.120.450,00 kuna, na uređeno tržište. 2. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. KLASA: UP/I-976-02/16-01/06 URBROJ: 326-01-770-772-16-9

Obavijest o načinu objave Prospekta uvrštenja novih redovnih dionica.

Prospekt uvrštenja dionica na redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

30.09.2016.

Promjena u sastavu Nadzornog odbora

Obavještavamo da je Trgovački sud Split-Stalna služba Dubrovnik proveo dana 29.09.2016. promjenu u sastavu Nadzornog odbora koji sada čine slijedeći članovi: Dušan Banović iz Zagreba-predsjednik Nadzornog odbora, Tomislav Tičić iz Zagreba-zamjenik predsjednika, Zoran Babić iz Zagreba-član, Berislav Martić iz Splita-član, Marin Didović iz Žrnova-član.

Obavijest iz članka 429. Zakona o tržištu kapitala

Obavještavamo da je uslijed provedenog povećanja temeljnog kapitala u ovom mjesecu došlo do promjene u broju dionica s pravom glasa na koje je podijeljen temeljni kapital društva HTP Korčula d.d. Ukupan broj dionica s pravom glasa sada iznosi 2.468.869 redovnih dionica.

Obavijest iz članka 429. Zakona o tržištu kapitala

03.08.2016.

Odluka o utvrđenju uspješnosti izdanja dionica

Dana 01.08.2016.g. u 16 sati istekao je rok za upis i uplatu novih dionica u procesu povećanja temeljnog kapitala društva HTP Korčula d.d.

Dana 02.08.2016.g. uprava Društva je donijela Odluku o utvrđenju uspješnosti izdanja dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju novih redovnih dionica Društva. Utvrđeno je da je do 01.08.2016.g. do 16 sati upisano i uplaćeno 36.120.450,00 kuna što predstavlja pravo na izdanje 722.409 novih dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici.

Skupština Društva održana dana 18.07.2016.g. donijela je odluku kojom se temeljni kapital Društva povećava za iznos od najviše 36.665.750,00 kuna, te da će se izdanje redovnih dionica smatrati uspješno izvršenim ako se u roku do 01.08.2016.g. do 16 sati upiše i uplati najmanje 57% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 420.000 dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljati će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Uprava je utvrdila uspješnost upisa i uplate dionica u iznosu od 98,51%. Točan iznos povećanja temeljnog kapitala će iznositi 36.120.450,00 kuna i točan broj novih redovnih dionica će iznosi 722.409 dionica svaka nominalne vrijednosti 50,00 kuna.

Temeljni kapital će se povećavati sa iznosa od 87.323.000,00 kuna za iznos od 36.120.450,00 kuna na iznos od 123.443.450 kuna i biti podijeljen je na ukupno 2.468.869 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna.

Uprava će sukladno ovlaštenju Skupštine poduzeti sve daljnje pravne radnje radi provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu-stalna služba Dubrovnik.

15.06.2016

Sukladno čl. 429 Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost o zaprimljenoj obavijesti

Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

13.06.2016

Sukladno čl. 429 Zakona o tržištu kapitala objavljujemo dokument o promijeni glasačkih prava.

HTP Korčula promjena glasačkih prava

13.06.2016

Poziv za glavnu skupštinu društva HTP Korčula d.d. zakazan za dan 18.07.2016.g. u 8:30 sati u sjedištu Društva. Poziv je objavljen u Narodnim novinama od 10.06.2016.g. broj 54.

Poziv za glavnu skupštinu društva HTP Korčula d.d.

Prijava

Punomoč

24.05.2016

HTP Korčula d.d., Korčula, Frana Kršinića 104, OIB 63259199217, u skladu s čl. 459. Zakona o tržištu kapitala daje sljedeću obavijest:

Zaprimili smo 23.05.2016.g. obavijest Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) da je sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 02. svibnja 2016. godine, dana 21. svibnja 2016. godine objavio Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP KORČULA d.d., Korčula u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a I Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koja  će se održati putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze dana 06. lipnja 2016. godine.

Poziv na javnu dražbu HTP KORČULA d.d.

Održana sjednica Nadzornog odbora 20.05.2016.g.

HTP Korčula d.d., Korčula, Frana Kršinića 104, OIB 63259199217, u skladu s čl. 459. Zakona o tržištu kapitala daje sljedeću obavijest::

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 20.05.2016.g. Uprava je podnijela izvješće o zaprimljenim iskazima interesa postojećih dioničara za sudjelovanje u planiranom povećanju temeljnog kapitala HTP Korčule d.d. .

Ukupni iskazani interes za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala po cijeni od 50,00 kuna po dionici zadovoljava minimum od 21.000.000.00 kuna naveden u Pozivu dioničarima. Dana je suglasnost upravi da otpočne sa daljnjim aktivnostima u svezi povećanja temeljnog kapitala.

O ishodu procesa slijedi posebna obavijest.

Održana sjednica Nadzornog odbora 03.05.2016.g.

HTP Korčula d.d., Korčula, Frana Kršinića 104, OIB 63259199217, u skladu s čl. 459. Zakona o tržištu kapitala daje sljedeću obavijest:

Na današnjoj sjednici Nadzornog odbora donijeta je odluka kojom se daje suglasnost Upravi da uputi svim postojećim dioničarima Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala HTP Korčule d.d. u 2016.g.

Poziv dioničarima će biti upućen posredovanjem SKDD d.d. do kraja ovog tjedna, u kojem će istima biti ostavljen primjereni rok da se očituju o svojem interesu. O ishodu procesa slijedi posebna obavijest.

Poziv na iskazivanje interesa - 03.05.2016.

2015

2014

Dobrodošli na službenu webstranicu Korčula Hotela!

Za svaku rezervaciju koju učinite putem kompanije Korčula Hoteli, jamčimo Vam najnižu online cijenu koju je moguće rezervirati putem interneta.